نمایندگان

نمایندگان استان مازندران

عياسعلي شيخ نژاد
نوشهر
0911-113-8127

عبدالمناف ديوسالار
رويان
0911-913-2094

سيد شرف الدين شريفي
نور
0911-322-0112

قربانعلی خاکپور
ایزدشهر
0911-121-2117

مهرداد پاکار
سرخرود
0911-115-0582

قنبر علي اسماعيل زاده
بابلسر
0911-313-6990

عباس تقی پور
بابلسر
0911-213-1356

بهزاد سلماني
آمل
0911-125-0125

نقي اله وردي
بابل
0911-311-2665

جعفر پورملك
بابل
0911-111-1081

محسن داوودي
بابل
0911-111-3555

ميلاد آهنگريان
بابل
0912-291-2948

حامد برزگر لموكي
قائمشهر
0911-326-3541

الیاس سیه چهره
سورک
0911-110-3202

وحید کوهی
اسرم
0911-151-4399

حسن ایوبی
بهشهر
0911-355-5677

حمزه مرادي
نكا
0911-959-9371

حسين بهمن يار
رستمكلا
0911-152-3398

حسينعلي عموزاد
خليل شهر
0911-257-1503

علي حسين عظيمي
گلوگاه
0911-352-2085

نمایندگان شهر تهران

علی شکری
0912-688-6944

داوود عربگری
0912-111-3230

علی صالحی
0912-103-0266

داوود ثنایی
0912-171-8453

نمایندگان استان گلستان

مرتضي رجبي
گرگان
0911-171-8632

يحيي گرزين
گرگان
0911-171-3880

مراد علی شکوه خواه
گرگان
0911-171-6247

محمد رضا میرزایی
گرگان
گرگان 0911-371-4919

احمد جليلي
آق قلا 0911-370-9881

عبدالخالق ايري
آق قلا 0911-372-2258

عبدالعزيز خسروي
آق قلا 0911-767-2706

عبدالکریم قرنجیک
آق قلا
0911-270-7187

عبدالحميد كر
گنبد
0911-376-8768

حسين انصاريان
كلاله
0911-176-2945

نمایندگان استان آذربايجان شرقي

بهزاد اسدالهي يار
بناب
0914-421-3230

غلامرضا عباسی
مرند
0912-684-8531

نمایندگان استان هرمزگان

مصطفی زره زاده
جاسک
0917-765-3246

محمد پویا
جاسک
0917-197-1066
مازندران، شهرستان نکا
جنب شرکت سیمان نکا

مدیر فروش: سامان احمدی ؛09111536742
مسئول فروش: علی خلیلی ؛ 09119540366
01134720600
©2019 Sarit, All Right Reserved